Святителю Спиридону Тримифунтскому

(Ему молятся в затруднениях с жильем, в нищете и прочих житейских неурядицах, о даровании простоты сердца, о вразумлении заблудших)

Молитва 1-я

Святи́телю о́тче Спиридо́не, моли́ Бо́га о нас.

Молитва 2-я

О, вели́кий и пречу́дный святи́телю Христо́в и чудотво́рче Спиридо́не, Керки́рская похвало́, всея́ вселе́нныя свети́льниче пресве́тлый, те́плый к Бо́гу моли́твенниче и всем к тебе прибега́ющим и с ве́рою моля́щимся скоропредста́тельный засту́пниче! Ты ве́ру правосла́вную на Нике́йстем Собо́ре посреде́ отце́в пресла́вно изъясни́л еси́, ты еди́нство Святы́я Тро́ицы чуде́сною си́лою показа́л еси́ и еретико́в до конца́ посрами́л еси́. Услы́ши нас, гре́шных, святи́телю Христо́в, моля́щихся тебе́, и си́льным твои́м предста́тельством у Го́спода изба́ви нас от вся́каго зла́го обстоя́ния: от гла́да, пото́па, огня́ и смертоно́сныя я́звы. Ты бо во вре́менней жи́зни свое́й от всех сих бе́дствий избавля́л еси́ люде́й твои́х: от наше́ствия ага́рян и от гла́да страну́ твою́ сохрани́л еси́, царя́ от неисце́льнаго неду́га изба́вил и мно́гия гре́шники к покая́нию приве́л еси́, ме́ртвых пресла́вно воскреша́л еси́, за свя́тость же жития́ твоего́ Ангелы неви́димо в це́ркви пою́щия и сослужа́щия тебе́ имел еси́. Си́це у́бо просла́ви тебе́, ве́рнаго Своего́ раба́, Влады́ка Христо́с, я́ко вся та́йная челове́ческая дея́ния дарова́ тебе́ разуме́ти и облича́ти непра́ведно живу́щия. Мно́гим в ску́дости и недоста́точестве живу́щим ты усе́рдно помога́л еси́, лю́ди убо́гия изоби́льно во вре́мя гла́да напита́л еси́ и и́на мно́га зна́мения си́лою в тебе́ живу́щаго Ду́ха Бо́жия сотвори́л еси́. Си́це и нас не оста́ви, святи́телю Христо́в, помина́й нас, чад свои́х, у Престо́ла Вседержи́теля и умоли́ Го́спода, да пода́ст мно́гих на́ших грехо́в проще́ние, безбе́дное и ми́рное житие́ да да́рует нам, кончи́ны же живота́ непосты́дныя и ми́рныя и блаже́нства ве́чнаго в бу́дущем ве́це сподо́бит нас, да вы́ну возсыла́ем сла́ву и благодаре́ние Отцу́, и Сы́ну, и Ду́ху Свято́му, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я

О, всеблаже́нне святи́телю Спиридо́не, вели́кий уго́дниче Христо́в и пресла́вный чудотво́рче! Предстоя́й на Небеси́ Престо́лу Бо́жию с ли́ки Ангел, при́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щия зде лю́ди (имена) и прося́щия си́льныя твое́я по́мощи. Умоли́ благоутро́бие Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас по беззако́ниим на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й! Испроси́ нам у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное, земли́ благопло́дие и во всем вся́кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от ще́драго Бо́га, но во сла́ву Его́ и в прославле́ние твоего́ заступле́ния! Изба́ви всех, ве́рою несумне́нною к Бо́гу приходя́щих, от всяких бед душе́вных и теле́сных, от всех томле́ний и диа́вольских наве́тов! Бу́ди печа́льным уте́шитель, неду́гующим врач, в напа́стех помо́щник, наги́м покрови́тель, вдови́цам засту́пник, си́рым защи́тник, младе́нцем пита́тель, ста́рым укрепи́тель, стра́нствующим путево́ждь, пла́вающим ко́рмчий, и исходата́йствуй всем, кре́пкия по́мощи твое́я тре́бующим, вся, я́же ко спасе́нию поле́зная! Яко да твои́ми моли́твами наставля́еми и соблюда́еми, дости́гнем в ве́чный поко́й и ку́пно с тобо́ю просла́вим Бо́га, в Тро́ице Свя́тей сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку