Святому великомученику и целителю Пантелеи́мону

(Ему молятся от различных недугов и болезней)

Молитва короткая

Святы́й великому́чениче и целе́бниче Пантелеи́моне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь, глас 3-й:

Страстоте́рпче святы́й и целе́бниче Пантелеи́моне, моли́ ми́лостиваго Бога, да прегреше́ний оставле́ние пода́ст ду́шам на́шим.

Молитва 1-я

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и врачу́ многоми́лостивый Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (имя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, Верхо́внаго Врача́ душ и теле́с на́ших, Христа́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от неду́га, мя гнету́щаго. Приими́ недосто́йное моле́ние гре́шнейшаго па́че всех челове́к. Посети́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи их еле́ем ми́лости твоея́ и исцели́ мя; да здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дней мои́х, благода́тию Бо́жиею, возмогу́ провести́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу, и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц жития́ моего́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умоли́ Христа́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует здра́вие те́лу моему и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Молитва 2-я

(молитва Иеремии отшельника)

Святы́й великому́чениче и целе́бниче Пантелеи́моне! Моли́ Бо́га о нас (имена) и не допусти́ до́лее остава́ться в нас боле́зням, ко́ими боли́м душе́ю и те́лом! Исцели́ те я́звы и стру́пы, ко́и причине́ны нам страстя́ми на́шими. Боли́м мы ле́ностию и расслабле́нием – исцели́ ны. Боли́м влече́нием и пристра́стием к земны́м предме́там – исцели́ ны. Боли́м, о святы́й Пантелеи́моне! Боли́м забы́вчивостию: о де́ле спасе́ния, о на́ших греха́х и не́мощах, о на́ших обя́занностях – исцели́ны. Боли́м злопомне́нием, гневли́востию, ненави́стничеством – исцели́, о целе́бниче Свя́то-Афо́нский и всеми́рный. Боли́м за́виситию, го́рдостию, надме́нностию, превозноше́нием, при всей ску́дости и непотре́бстве – исцели́ ны. Боли́м мно́гими и ра́зными припа́дками плотоуго́дия: чревоизли́шеством, невозде́ржанностию, многояде́нием, сластолю́бием – исцели́ ны. Боли́м сонли́востию, многосло́вием, праздносло́вием, осу́дливостью – исцели́ ны, о святы́й Пантелеи́моне! Боля́т на́ши о́чи грехо́вными воззре́ниями, боля́т на́ши у́ши слу́шанием пустосло́вия, злоре́чия, наве́тов – исцели́ ны. Боля́т ру́ки нерасположе́нием к моли́твенному воздея́нию и к подая́нию ми́лостыни – исцели́ ны. Боля́т на́ши но́ги нежела́нием поспе́шно идти́ в храм Госпо́день и стремле́нием к хожде́ниям по сто́гнам и к посе́щениям домо́в мирски́х – исцели́ ны. Боли́т, зело́ боли́т язы́к наш, уста́ на́ши: пустосло́вием, праздносло́вием, злоре́чием, отвраща́ясь от молитвосло́вий и славосло́вий, или произнося́ их небре́жно, рассе́янно, без внима́ния, без поня́тия – исцели́ны, о ми́лостиве! От главы́ до ног боли́м мы: боли́т в нас ра́зум непоня́тливостию, неразу́мностию и безу́мием; боли́т в нас во́ля, отвраща́ясь от святы́х заня́тий и стремя́сь к дела́м вре́дным и богопроти́вным; боли́т в нас па́мять, забы́вшая на́ши прегреше́ния и содержа́ в себе́ неутра́тно согреше́ния и оскорбле́ния бли́жних на́ших; боли́т в нас воображе́ние, не уме́я и не жела́я жи́во предста́вить нам на́шу смерть, ве́чную му́ку гре́шных, бла́га Ца́рствия Небе́сного, Бо́жий гнев, кре́стные страда́ния Христо́вы, Его распя́тие – исцели́ ны, о святы́й Пантелеи́моне! Все в нас боли́т. Не́моществует и душа́ на́ша вся со все́ми ее си́лами и спосо́бностями. Не́моществует и те́ло на́ше все со все́ми его́ чле́нами. Исцели́ ны, о святы́й Пантелеи́моне, Целе́бниче безме́здный и любвеоби́льный Врачева́тель, слуга́ Пресвяты́я Богоро́дицы, и не оста́вь на́ше окая́нство в то́лицех неду́гах и в то́лицей не́мощи: да исцеля́сь твое́ю благода́тию, просла́влю Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и Пресвяту́ю Богоро́дицу, тебе́ на служе́ние боля́щим посыла́ющую, и возблагодарю́ твою́, о святы́й Пантелеи́моне, цельбоно́сную святы́ню во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 3-я

Святы́й великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне, Бо́га ми́лостиваго подража́телю! При́зри благосе́рдием и услы́ши нас, гре́шных, пред свято́ю твое́й ико́ною усе́рдне моля́щихся. Испроси́ нам у Го́спода Бо́га, Ему́ же со Ангелы предстои́ши на небеси́, оставле́ние грехо́в и прегреше́ний на́ших. Исцели́ боле́зни душе́вныя же и теле́сныя рабо́в Бо́жиих, ны́не помина́емых, зде предстоя́щих и всех христиа́н правосла́вных, к твоему́ заступле́нию притека́ющих. Се бо мы, по грехо́м на́шим лю́те одержи́мы есмы́ мно́гими неду́ги и не и́мамы по́мощи и утеше́ния, к тебе же прибега́ем, я́ко даде́ся ти благода́ть моли́тися за ны и цели́ти всяк неду́г и вся́ку боле́знь. Да́руй у́бо всем нам святы́ми моли́твами твои́ми здра́вие и благомо́щие души́ и те́ла, преспе́яние ве́ры и благоче́стия и вся к житию́ вре́менному и ко спасе́нию потре́бная. Яко да, сподо́бившися тобо́ю вели́ких и бога́тых ми́лостей, просла́вим тя и пода́теля всех благ, ди́внаго во святы́х, Бо́га на́шего, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.


Назад к списку