Святому праведному Иоанну Кронштадтскому

(Податель многих исцелений и помощи в различных житейских нуждах, борец за народную трезвость и духовное просвещение)

Молитва 1-я

О вели́кий уго́дниче Христо́в, святы́й пра́ведный о́тче Иоа́нне Кроншта́дтский, па́стырю ди́вный, ско́рый помо́щниче и ми́лостивый предста́телю! Вознося́ славосло́вие Триеди́ному Бо́гу, ты моли́твенно взыва́л: Имя Тебе́ - Любо́вь: не отве́ргни меня́, заблужда́ющагося. Имя Тебе́ - Си́ла: укрепи́ меня́, изнемога́ющего и па́дающаго. Имя Тебе́ - Свет: просвяти́ ду́шу мою́, омраче́нную жите́йскими страстя́ми. Имя Тебе́ - Мир: умири́ мяту́щуюся ду́шу мою́. Ны́не благода́рная твоему́ предста́тельству всеросси́йская па́ства мо́лится тебе́: Христоимени́тый и пра́ведный уго́дниче Бо́жий! Любо́вию твое́ю озари́ нас, гре́шных и не́мощных, сподо́би нас принести́ досто́йные плоды́ покая́ния и не осужде́нно причаща́тися Христо́вых Та́ин. Си́лою твое́ю ве́ру в нас укрепи́, в моли́тве поддержи́, неду́ги и боле́зни исцели́, от напа́стей, враго́в, ви́димых и неви́димых, изба́ви. Све́том ли́ка твоего́ служи́телей и предстоя́телей Алтаря́ Христо́ва на святы́е по́двиги па́стырского де́лания подви́гни, младе́нцем воспита́ние да́руй, ю́ное наста́ви, ста́рость поддержи́, святы́ни хра́мов и святы́е оби́тели озари́! Умири́, чудотво́рче и прови́дче преизря́днейший, наро́ды страны́ на́шея, благода́тию и да́ром Свята́го Ду́ха изба́ви от междуусо́бныя бра́ни, расточе́нная собери́, прельще́нныя обрати́ и совокупи́ Святе́й Собо́рней и Апо́стольской Це́ркви. Ми́лостию твое́ю супру́жества в ми́ре и единомы́слии соблюди́, мона́шествующим в де́лах благи́х преуспе́яние и благослове́ние да́руй, малоду́шныя уте́ши, стра́ждущих от ду́хов нечи́стых свободи́, в ну́ждах и обстоя́ниих су́щих поми́луй и нас на путь спасе́ния наста́ви. Во Христе́ живы́й, о́тче наш Иоа́нне, приведи́ нас к Невече́рнему Све́ту жи́зни ве́чныя, да сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства, хваля́ще и превознося́ще Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь

Молитва 2-я

Отче Иоа́нне досточу́дне! Ты доброде́тельми мно́гими к Бо́гу прибли́зился еси́ и дарова́ний духо́вных от Него́ сподо́бился еси́: неду́ги врачева́ти, стра́сти прогоня́ти и ско́рби утоля́ти. Те́мже смире́нно мо́лим тя: пода́ждь неду́гом на́шим исцеле́ние и страсте́м врачева́ние, находя́щия же на нас ско́рби утоли́ и ра́дость духо́вную в сердца́ на́ша всели́. И помози́ нам подража́тельми бы́ти свята́го твоего́ жития́ и всех благи́х твои́х дея́ний, я́ко да сподо́бимся с тобо́ю насле́дия Ца́рствия Небе́снаго. Ами́нь.

Молитва 3-я

О, вели́кий чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Бо́жий, богоно́сне о́тче Иоа́нне! При́зри на нас и вне́мли благосе́рдно моле́нию на́шему, я́ко вели́ких дарова́ний сподо́би тя Госпо́дь, да хода́таем и при́сным моли́твенником за нас бу́деши. Се бо страстьми́ грехо́вными обурева́еми и зло́бою снеда́еми, за́поведи Бо́жия пренебрего́хом, покая́ния серде́чного и слез воздыхания не принесо́хом, сего́ ра́ди мно́гим ско́рбем и печа́лем досто́йнем яви́хомся. Ты же, о́тче пра́ведный, ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду и сострада́ние к бли́жним име́я, умоли́ Всеще́дрого Влады́ку ми́ра, да проба́вит ми́лость Свою́ на нас и поте́рпит непра́вдам на́шим, не погу́бит нас грех ра́ди на́ших, но вре́мя на покая́ние ми́лостивно нам да́рует. О, свя́тче Бо́жий, помози́ нам ве́ру Правосла́вную непоро́чно соблюсти́ и за́поведи Бо́жии благоче́стно сохрани́ти, да не облада́ет на́ми вся́кое беззако́ние, ниже́ посрами́тся Пра́вда Бо́жия в непра́вдах на́ших, но да сподо́бимся дости́гнути кончи́ны христиа́нския, безболе́зненныя, непосты́дныя, ми́рныя и Тайн Бо́жиих Прича́стия. Еще́ мо́лим тя, о́тче пра́ведне, о е́же Це́ркви на́шей Святе́й до сконча́ния ве́ка утвержде́нной бы́ти, Оте́честву же на́шему мир и пребыва́ние испроси́, от всех зол сохрани́, да тако наро́ди на́ши, Бо́гом храни́ми, в единомы́слии ве́ры и во вся́ком благоче́стии и чистоте́, в лепоте́ духо́внаго бра́тства, тре́звении и согла́сии свиде́тельствуют: я́ко с на́ми Бог! В Нем же и дви́жемся и есмы́, и пребу́дем во ве́ки. Ами́нь.


Назад к списку