Святой великомученице Варваре

(Претерпела множество пыток за Христа. Перед казнью просила Господа, чтобы каждый, кто призовет ее имя и помянет ее страдания, был избавлен от внезапной смерти, сподобился исповеди и Св. Причастия)

Молитва 1-я

Свята́я сла́вная и всехва́льная великому́ченице Варва́ро! Собра́ннии днесь в хра́ме твое́м Боже́ственном лю́ди, ра́це моще́й твои́х поклоня́ющиися и любо́вию целу́ющии, страда́ния же твоя́ му́ченическая, и в них самого́ Страстополо́жника Христа́, да́вшаго тебе́ не то́чию е́же в Него́ ве́ровати, но и е́же по Нем страда́ти, похвала́ми ублажа́юще, мо́лим тя, изве́стная жела́ния на́шего хода́таице: моли́ с на́ми и о нас, умоля́емаго от Своего́ благоутро́бия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его бла́гостыню, и не отста́вит от нас вся ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, и да́рует христиа́нскую кончи́ну животу́ на́шему – безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, Боже́ственных Та́йн прича́стну, и всем, на вся́ком ме́сте, во вся́кой ско́рби и обстоя́нии тре́бующим Его́ человеколю́бия и по́мощи, вели́кую Свою́ пода́ст ми́лость, да благода́тию Бо́жиею и твои́м те́плым предста́тельством, душе́ю и те́лом всегда́ здра́ви пребыва́юще, сла́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га Изра́илева, не удаля́ющаго по́мощи Своея́ от нас всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

Прему́драя и всекра́сная свята́я великому́ченице Христо́ва Варва́ро! Блаже́нна еси́, я́ко Преми́рная му́дрость Бо́жия плоть и кровь не яви́ тебе́, но Сам Бог Оте́ц Небе́сный, Иже тебе́, верь ра́ди от неве́рнаго отца́ оста́вленную, и́згнанную и умерщвле́нную, в дщерь Себе́ возлю́бленную прия́т; за тле́нное земна́го име́ния насле́дие пло́ти нетле́ние дарова́; труды́ му́ченическия упокое́нием Небе́снаго измени́ Ца́рствия; вре́менное твое́ житие́, сме́ртию Его́ ра́ди пресече́нное, си́цевою воспросла́ви по́честию, я́ко ду́шу с ли́ки Небе́сных вчини́ ду́хов, те́ло же, на земли́ в хра́ме их а́нгельском поло́женное, а́нгелом запове́да сохрани́ти це́ло, че́стно и многочуде́сно. Блаже́нна еси́, Христу́ Сы́ну Бо́жию, Жениху́ Небе́сному, уневеща́нная Де́во, Его́же доброты́ твоея́ Рачи́теля име́ти жела́ющи, всю себе́ страда́нием, ра́нами, удо́в ре́занием и са́мыя главы́ усече́нием, а́ки тва́рьми дража́йшими, потща́лася еси́ укра́сити: да та́ко, я́ко жена́, верна́ главе́ свое́й – му́жу, Христу́ ду́хом и те́лом соедини́шися неразлу́чно, глаго́лющи: обрето́х, Его́же возлюби́ душа́ моя́, удержа́х Его́ и не оста́вих Его́. Блаже́нна еси́, я́ко Святы́й Дух на тебе́ по́чил есть, и́мже духо́вными духо́вная разсужда́ти нау́чена, вся ду́хи лука́вствия во и́долех я́ко па́губныя отри́нула еси́ и Еди́наго Бо́га Ду́ха позна́вши, я́ко и́стинная покло́нница, ду́хом и и́стиною кла́нятися изво́лила еси́, пропове́днически глаго́лющи: "Тро́ицу чту, Еди́но Божество́". Сию́ Святу́ю Тро́ицу, Юже в животе́ и сме́рти испове́данием и страда́нием свои́м просла́вила еси́, умоли́ о мне, предста́тельнице моя́, я́ко да и аз всегда́ тро́йственною ве́ры, любве́ и наде́жды доброде́телию. Ту́южде Святу́ю Тро́ицу почита́ю. Имам свети́льник ве́ры, но пра́зден благи́х дел еле́а: ты, му́драя де́во, страда́льческую плоть твою́, кро́ве испо́лненную и ра́нами пролива́ющуюся, а́ки свети́льник иму́щая, даждь от еле́а твоего́, да тем душе́вную мою свешу́ укра́сивши, сподо́блюся по тебе́ в Черто́г Небе́сный. Пресе́льник аз есмь на земли́ и при́шлец, я́коже вси отцы́ мои́; благ ве́чных насле́днице и блаже́нная ве́чери в Ца́рствии Небе́снем прича́стнице, я́ко в стра́нствии жития́, Тра́пезы Боже́ственныя угоде́ния, си́це и во исхо́де от ми́ра жела́емаго сподо́би мя напу́тствования; и егда́ в коне́ц сном сме́рти начну́ усыпа́ти, косни́ся тогда́ изнемога́ющия пло́ти моея́, я́ко иногда́ Ангел Илии́, глаго́лющи: воста́ни, яждь и пий: я́ко да благода́тию Боже́ственных Те́ла и Кро́ве Тайн укрепле́н преиду́ в кре́пости яди́ то́я дале́кий путь сме́рти, да́же до Горы́ Небе́сныя: и та́мо, Его́же ты чрез три окна́ ба́нныя пре́жде ве́рою Бо́га Тро́ицу узре́ла еси́, Сего́ ку́пно с тобо́ю лице́м к лицу́ да удосто́юся ви́дети и сла́вити Его́ в неконча́емыя ве́ки. Ами́нь.


Назад к списку