Святому благоверному великому князю Александру Невскому

(Св. кн. Александру молятся об избавлении Отечества от иноземного нашествия, о добром нраве властей и правителей, об успехе в ратном деле, о твердом стоянии в вере.)

Молитва 1-я

О, святы́й благове́рный кня́же Алекса́ндре! При́зри ми́лостивно на ны, недосто́йныя рабы́ Бо́жии (имена), и исходата́йствуй нам житие́ ти́хое и безмяте́жное, и к ве́чному Ца́рствию ше́ствие неукло́нное твои́м предста́тельством устро́й нам, да сохрани́т нас Госпо́дь Бог Свое́ю благода́тию в ми́ре, здра́вии, долгоде́нствии и вся́ком благополу́чии в должа́йшая ле́та, да при́сно сла́вим и благослови́м Бо́га в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Молитва 2-я

Ско́рый помо́щниче всех усе́рдно к тебе́ прибега́ющих и те́плый наш пред Го́сподом предста́телю, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре! При́зри ми́лостиво на мя недосто́йнаго, мно́гими беззако́нии непотре́бна себе́ сотво́ршаго раба́ твоего́ (имя), ко святе́й ико́не твое́й (к ра́це моще́й твои́х) ны́не притека́юща и из глубины́ се́рдца к тебе́ взыва́юща. Ты в житии́ твое́м ревни́тель и защи́тник правосла́вныя ве́ры был еси́: и нас в ней те́плыми твои́ми к Бо́гу моли́твами непоколеби́мы утверди́. Ты вели́кое возложе́нное на тя служе́ние тща́тельно проходи́л еси́: и нас твое́ю по́мощию пребыва́ти коего́ждо, в не́же при́зван есть, наста́ви. Ты, победи́в по́лки супоста́та, от преде́лов Росси́йских того́ отгна́л еси́: и на нас ополча́ющихся всех ви́димых и неви́димых враго́в низложи́. Ты, оста́вив тле́нный вене́ц ца́рства земна́го, избра́л еси́ безмо́лвное житие́, и ны́не пра́ведно венце́м нетле́нным уве́нчанный на небесе́х ца́рствуеши: исходата́йствуй и нам, смире́нно мо́лим тя, житие́ ти́хое и безмяте́жное, и к ве́чному Ца́рствию ше́ствие неукло́нное твои́м предста́тельством устро́й нам. Предстоя́ же со все́ми святы́ми престо́лу Бо́жию, моли́ся о всех правосла́вных христиа́нех, да сохрани́т их Госпо́дь Бог Свое́ю багода́тию в ми́ре, здра́вии, долгоде́нствии и вся́ком благополу́чии в должа́йшая ле́та, да при́сно сла́вим и благослови́м Бо́га в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.


Назад к списку