Молитвы в болезни

Молитва 1-я

Го́споди Бо́же, Влады́ко жи́зни мое́й, Ты по бла́гости Твое́й сказа́л: не хочу́ сме́рти гре́шника, но чтоб он обрати́лся и жив был. Я зна́ю, что эта боле́знь, кото́рою я страда́ю, есть нака́зание Твое́ за мои́ грехи́ и беззако́ния; зна́ю, что по дела́м мои́м я заслужи́л тягча́йшее наказа́ние, но, Человеколю́бче, поступа́й со мно́ю не по зло́бе мое́й, а по беспреде́льному милосе́рдию Твоему́. Не пожела́й сме́рти мое́й, но дай мне си́лы, что́бы я терпели́во сноси́л боле́знь, как заслу́женное мно́ю испыта́ние, и по исцеле́нии от нее́ обрати́лся всем се́рдцем, все́ю душо́ю и все́ми мои́ми чу́вствами к Тебе́, Го́споду Бо́гу, Созда́телю моему́, и жив был для исполне́ния святы́х Твои́х за́поведей, для споко́йствия мои́х родны́х и для моего́ благополу́чия. Ами́нь.

Молитва 2-я

Пресвята́я Богоро́дице Де́во, жи́ва су́щая и по сме́рти спаса́ющая при́сно насле́дие Твое́, услы́ши воздыха́ние души́ мое́й, призыва́ющей Тебя́ на по́мощь! Сни́ди с небесе́, прииди́ и косни́ся ума́ и се́рдца моего́, откро́й зре́ние души́ моея́, да узрю́ Тя, Госпоже́ моя́, и Сы́на Твоего́, Созда́теля, Христа́ и Бо́га моего́, и уразуме́ю, что есть во́ля Его́ и чего́ лиша́юся аз. Ей, Госпоже́ моя́, потщи́ся по́мощью Твое́ю и моли́ Сы́на Твоего́, да присе́тит мя благода́тию Свое́ю, да уза́ми любви́ Его́ прико́ванный у ног Его́ пребу́ду вове́ки, а́ще в ра́нах и боле́зни, а́ще неду́гующий и рассла́бленный те́лом, но у ног Его́.

Молитва 3-я

К Тебе́ взыва́ю, Го́споди Иису́се! Ты моя́ сла́дость, жизнь, здра́вие, ра́дость па́че ми́ра сего́ ра́дости, весь соста́в жи́зни моея́. Ты еси́ свет па́че вся́кого све́та. Ви́жу недви́жное от боле́зни те́ло мое́, чу́вствую расслабле́ние всех чле́нов мои́х, бо́ли в костя́х мои́х. Но, о све́те мой, как услажда́ют меня́ лучи́ све́та Твоего́, па́дающие на ра́ны мои́! Согре́тый теплото́ю их, забыва́ю все и у ног Твои́х слеза́ми мои́ми омыва́ю грехи́ мои́, возвыша́юся, светле́юся.

Сие́ еди́но прошу́ у Тебя́, Иису́се мой, - не отврати́ лица́ Твоего́ от меня́, дай мне ве́чно у ног Твои́х ра́достно опла́кивать грехи́ мои́, и́бо при виде Тебя́, Го́споди, покая́ние и сле́зы для меня́ услади́тельнее ра́достей всего́ ми́ра.

О, све́те, ра́дость моя́, сла́дость моя́, Иису́се! Не отри́ни же меня́ от ног Твои́х, Иису́се мой, но по моли́тве мое́й со мной при́сно бу́ди, да живя́ Тобо́ю, сла́влю Тя со Отце́м и Ду́хом вове́ки. Моли́твами Богоро́дицы и всех святы́х Твои́х услы́ши мя, Го́споди. Ами́нь.

Молитва 4-я

Святы́й а́нгел, во́ин Христо́в, к тебе́ взыва́ю о по́мощи, и́бо в тя́жком неду́ге те́ло мое́. Изгони́ из меня́ боле́зни, напо́лни си́лами телеса́ мои́, ру́ки, но́ги мои́. Проясни́ мою́ го́лову. Аз же молю́ тебя́, благоде́теля и защи́тника своего́, о сем, и́бо слаб чрезвыча́йно, не́мощен стал. И страда́ния больши́е испы́тываю от боле́зни свое́й. И зна́ю, что от малове́рия моего́ да от грехо́в мои́х тя́жких на́слана мне боле́знь и наказа́ние Го́сподом на́шим. И се есть испыта́ние для меня́. Пособи́, Бо́жий а́нгел, вы́ручи меня́, оберега́я те́ло мое́, да́бы вы́нес я испыта́ние и не поколеба́л бы нима́ло ве́ры свое́й. А пу́ще, святы́й опеку́н мой, моли́ за ду́шу мою́ Учи́телю на́шему, что́бы Всевы́шний ви́дел раска́яние мое́ и снял боле́знь с меня́. Ами́нь.

Молитва 5-я

Святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле, исцели́ мои́ неду́ги, и стра́сти душе́вные, и теле́сные. И моли́ Бо́га о мне гре́шном. Ами́нь.

Молитва 6-я

О, вели́кий Арха́нгеле Бо́жий Рафаи́ле, прие́мый дар от Бо́га цели́ти неду́ги! Исцели́ неисце́льныя я́звы моего́ се́рдца и мно́гия боле́зни моего́ те́ла. Святы́й Арха́нгеле Бо́жий Рафаи́ле! Ты еси́ путеводи́тель, врач и цели́тель, руково́дствуй мя ко спасе́нию, и исцели́ все боле́зни мои́ душе́вныя и теле́сныя, и проведи́ мя к Престо́лу Бо́жию, и умоли́ Его́ благоутро́бие за гре́шную ду́шу мою́, да прости́т мя Госпо́дь и сохрани́т от всех враго́в мои́х и от злых челове́к, отны́не и до ве́ка. Ами́нь.

Молитва 7-я

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно молю́ тя, бу́ди мне путеводи́тель в жи́зни мое́й, сохрани́ от всех ви́димых и неви́димых враг, исцели́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни мои́, упра́ви жизнь мою́ к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых дел. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши мя, гре́шного раба́ Бо́жьего (имя), моля́щегося тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку