Молитвы о родителях

Молитва о живых родителях

О Пресвята́я Де́во, Мать Го́спода Вы́шнего, Скоропослу́шная Засту́пнице всех, к Тебе́ с ве́рою прибега́ющих, молю́ Тя: умоли́ Сы́на Твоего́, что́бы услы́шал Он моли́тву мою́. При́зри с высоты́ небе́сной и снизойди́ к сле́зному проше́нию моему́. Отпусти́, Го́споди, все грехи́ роди́телем мои́м, во́льныя и нево́льныя. Да́руй, Го́споди, им проще́ние Свое́ я́ко на земли́, так и на Небеси́. Удлини́ им век их на долголе́тие и укрепи́ их в здра́вии и уме́. Го́споди, как Ты лю́бишь Мать Свою́ и чтишь Отца́ Своего́. Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва об отце и матери

Го́споди и Бо́же мой Иису́се Христе́! Услы́ши моли́тву мою́ о роди́телех мои́х (имена). Да́руй им единомы́слие и любо́вь во вся дни жи́зни их. Укрепи́ тела́ их во здра́вии, да послу́жат Тебе́ дела́ми ми́лости и Ева́нгельского добра́. Научи́ мя всегда́ бы́ти послу́шным роди́тельскому сло́ву, изба́ви мя от лицеме́рия и лука́вства в обраще́нии с ни́ми и не лиши́ нас всех оправда́ния на Стра́шном Суде́ Твое́м. Ами́нь.


Назад к списку